Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

               Burmistrz Kietrza                

ogłasza

IV publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej

oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu ,

stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

lp.

Położenie nieruchomości:

ulica, księga wieczysta

Obręb,

Nr działki

 

Powierzchnia

m2

Przeznaczenie nieruchomości

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Kietrz.

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

Termin przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

  1.  

 

Pilszcz

OP1G/

00021168/5

 

0003 Pilszcz,  k.m.3

 

1032 oraz 1033

 

8500

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalony uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej                 z dnia 18 grudnia 2014 r.

 

Nieruchomość położona jest na terenach rolniczych oznaczona symbolem R, terenach obiektów produkcyjnych oznaczona symbolem Pu i terenach po liniach kolejowych do zachowania jako potencjalne korytarze komunikacyjne TPKP.

 

30 000,-

 

3 000,-

do 20 maja 2021r.

 

26 maja 2021 r.

godz. 11:00

I przetarg zorganizowany 18.09.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

II przetarg zorganizowany 13.11.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

III przetarg zorganizowany 14.04.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

1.Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej nr 25, poziom III, (wejście od strony parkingu)

2.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2020, poz.1990 z późn.zm/ upłynął 22 czerwca 2020 r. 

3.Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości, ustalona w wyniku przetargu jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn.zm./

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

4.Wadium 

4.1.Wadium w wysokości i terminie określonym w tabeli należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia, który wskazano w tabeli.

4.2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu na zbycie określonej działki.

4.3.W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.                   

4.4.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu,  w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

5.Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www. kietrz.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl  "MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.kietrz.pl  "MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga.  W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

5.4.Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra. 

6. Zagospodarowanie nieruchomości:

Ściśle według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.

7.Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

7.2.Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca.

7.3.Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl  "MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia i na stronie  internetowej Urzędu  Miejskiego www.kietrz.pl, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl

8. Informacje dotyczące sprzedaży kompleksu dwóch działek.

8.1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona do sprzedaży, oznaczona ewidencyjnie nr 1032 i 1033 położona jest w Pilszczu i stanowi tereny nieużytków. Składa się z kompleksu dwóch przylegających do siebie działek o regularnym kształcie. Komunikacja z drogą publiczną - ul. Wojska Polskiego odbywa się poprzez ul. Pszenną i drogę wewnętrzną transportu rolnego. Sąsiedztwo działki stanowią w przeważającej części tereny rolnicze. Aktualnie działki sklasyfikowane są w ewidencji gruntów i budynków jako Bz tereny rekreacyjno- wypoczynkowe. Działki stanowią jedną nieruchomość i stanowią przedmiot jednej sprzedaży.

8.2.Działka opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym, a ustawy z dnia 12 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r.,poz.1990 z późn.zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j.: Dz.U. z 2014 poz.1490 z późn.zm./

DOCPelnomocnictwo wzór.doc
DOCXIV przetarg dz.1032 i 1033 Pilszcz_.docx
DOCXdz.1032, 1033 Pilszcz _Zgłoszenie do przetargu.docx
PDFRegulamin_przetargów.pdf
 

Wersja XML