Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Projektów i Rozwoju

Do zadań Referatu Projektów i Rozwoju należy:

- prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, dostępnych  w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł;
- organizowanie procesu formułowania, sporządzania i realizacji wniosków w ramach programów i projektów finansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w tym prowadzenie i koordynowanie działań zmierzających do zawarcia umów o dofinansowanie projektów, w których beneficjentem jest gmina; 
- koordynowanie działań w zakresie przygotowywania projektów realizowanych przez referaty Urzędu ze środków przyznawanych przez Unię Europejską oraz innych źródeł;
- współpraca z samorządami gmin w zakresie przygotowywania wspólnych przedsięwzięć realizowanych  ze środków unijnych oraz innych źródeł;
- współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych;
- prowadzenie ewidencji wniosków o fundusze pomocowe składanych przez gminę;
- sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i innych instytucji z zakresu prowadzonych spraw;
- kompletowanie pozyskanej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o płatność we współpracy z referatami Urzędu;
- współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyką ponadregionalna i europejską, dysponującymi funduszami pomocowymi;
- monitorowanie informacji o realizowanych projektach, ukazujących się w mediach oraz archiwizowania artykułów dot. realizowanych przez gminę projektów;
- inicjowanie przedsięwzięć i procesów opracowania programów mających na celu rozwój gminy;
- współudział w pracach przy opracowywaniu wieloletnich programów inwestycyjnych gminy w zakresie realizacji funduszy pomocowych;
- współpraca z miastami partnerskimi w ramach realizowanych projektów;
- przygotowywanie ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań;
- bieżąca aktualizacja danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie internetowym gminy w zakresie realizacji zadań.


Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w referacie zawarty jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

 

Kontakt:

Sylwia Maciaszczyk – Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych 

tel. 77 485 43 56 wew. 36
nr pokoju: 9

Małgorzata Antoszczyszyn – Podinspektor ds. przygotowania i rozliczenia projektów

tel. 77 485 43 56 wew. 36
nr pokoju: 9

Wersja XML