Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 49.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 kwietnia 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 49.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 16.04.2021 r.

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Langenowskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust.1 i  art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn.zm.) oraz realizując uchwałę  nr XXIX/338/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie nr 899 k.m.10 o powierzchni 0,0359 ha, położonej w Kietrzu przy ul. Langenowskiej, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości opisanej § 1. ust.1, na kwotę 3 500,- (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100).

3.  Ustalam wadium w wysokości  400,-zł .

4.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.  Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest jej zagospodarowanie  wynikające z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza, tj. jako tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem 27R.

 

§ 3.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.plWyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany zostanie w dziennikach internetowych o zasięgu  ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr 49.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 16.04 .2021r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. 2020, poz.1990 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości : 

Nieruchomość oznaczona działką nr 899 k.m.10 o pow. 0,0359 ha; zapisana w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

 Działka ma regularny kształt zbliżony do trójkąta oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy- Langenowskiej. Nieruchomość gruntowa położona pomiędzy rzeką Młynówką, działką drogową nr 775 oraz terenem prywatnym w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej, ogródków przydomowych,. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (Bp) zurbanizowane tereny  niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.06.2017r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest na terenie rolniczym  na rysunku planu oznaczony symbolem 27 R, granice zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=1 % na rysunku planu oznaczony symbolem SZP100, granice zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=0,2 % na rysunku planu oznaczony symbolem SZP500, „B” strefa ochrony konserwatorskiej na rysunku planu oznaczony symbolem SOKB.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 500,00 zł

zwolniona z podatku VAT od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z 11 marca 2004r.  o podatku od towarów i usług

 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 685)

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości  z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 31.05.2021r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed Urzędem Miejskim w Kietrzu na okres 21 dni.

 

Wersja XML