Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku odpadów komunalnych w 2020 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, ze zm.) poniżej podajemy osiągnięte przez Gminę Kietrz w 2020 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 23% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, który gmina jest obowiązana osiągnąć w 2020 r. – 35%),
  2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 85% (wymagany poziom w 2020 r. – 50%),
  3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100% (wymagany poziom  w 2020 r. – 70%).

 

Wersja XML