Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIX/345/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie zmiany uchwały XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyposażenia w  nieruchomości samorządową instytucję kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020, poz.713 z późn.zm.), art.51 ust.2 i 4 w związku z art.56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn.zm.), uchwały nr XXI/257/2020 (ze zmianami) Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu.

§ 1. 1. Zmienia się punkt 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury 1) w punkcie 1:
1 w miejsce adresu „ul. Wojska Polskiego nr 20” wpisuje się adres „ul. Wojska Polskiego nr 14”

2 po słowach – strefa ochrony konserwatorskiej ”B” wpisuje się : „17 U tereny zabudowy usługowej”


2. Po zmianach o których umowa w ust.1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/345/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie zmiany uchwały XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyposażenia w  nieruchomości samorządową instytucję kultury – Centrum Kultury i Spor.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXIX/345/2021.docx

Wersja XML