Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIX/340/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. 2020 r., 713 z późn.zm.), art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.),

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, niezabudowanej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 2103/1 k.m.10 o powierzchni 0,0260 ha położonej w Kietrzu, przy ul. Żeromskiego zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00033196/7, na własność Gminy Kietrz.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Traci moc uchwała nr XLIV/395/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 2103/1 i 2103/2 położonej w Kietrzu, stanowiące własność Gminy Kietrz.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/340/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz.pdf

Wersja XML