Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIX/337/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j.: Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz art.176 pkt 1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.821 ) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje :

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/337/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-03-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2024.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXIX/337/2021.docx

Wersja XML