Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 26.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 10 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 10 marca 2021 r.

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, na najem   lokalu użytkowego położonego na  działce nr 1643/4, położonej w Kietrzu przy ulicy Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm ), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1   i ust.2, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości  (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), oraz zarządzenia nr 51/A/2003 Burmistrza Kietrza z dnia   27 lutego 2003 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży.

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Przeznaczam do najmu w drodze pierwszego publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego lokal użytkowy o pow. 138 m2 składający się z dwóch pomieszczeń, położony na działce nr 1643/4 w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej zapisany na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach, który dotychczas wykorzystywany był jako warsztat mechaniczny.

2.  Ustalam miesięczną minimalną stawkę wywoławczą netto czynszu najmu dla nieruchomości opisanej  § 1 ust 1 w wysokości -  414,- zł.

Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego  powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.)

4.  Ustalam wadium w wysokości 420,-zł .

5.  Minimalne postąpienie wynosi 10,-zł..

6. Czynsz w wylicytowanej wysokości płatny będzie z góry do 20 dnia każdego miesiąca.

 

§ 2.  Celem najmu lokalu objętego niniejszym zarządzeniem, jest jego zagospodarowanie zgodne z funkcją uzupełniającą wynikającą z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza m.in. jako zabudowa usługowa.

 

§ 3.1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu, określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu - na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2. Ogłoszenie o najmie, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu  i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do najmu w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.1990 z późn.zm.)

 

Burmistrz KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do najmu następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości : 

    Lokal użytkowy o pow. 138 mskładający się z dwóch pomieszczeń położony w Kietrzu

    przy ul. Głubczyckiej na działce nr 1643/4 k.m.5, zapisanej na własność gminy Kietrz

    w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

 

2. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy położony w Kietrzu przy ulicy Głubczyckiej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, składający się z dwóch pomieszczeń z poddaszem do wykorzystania o łącznej pow. 138,00 m2. Dach drewniany pokryty papą.

- I pomieszczenie: ściany murowane otynkowane pobiałkowane, posadzka betonowa, kanał samochodowy, pomieszczenie socjalne (WC z sedesem, umywalka z baterią, kocioł co, posadzka z płytek z terakoty), brama wjazdowa stalowa przeszklona, w którym  w przeszłości prowadzony był warsztat samochodowy.

    - II pomieszczenie: ściany murowane otynkowane pobiałkowane, posadzka ceglana, brama

     wjazdowa drewniana. Podczas prowadzenia warsztatu samochodowego, przedmiotowe

     pomieszczenie było wykorzystywane jako magazyn przywarsztatowy.

Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, co etażowe).

Nieruchomość aktualnie pozostaje martwa funkcjonalnie.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r., lokal objęty niniejszym zarządzeniem położony jest  na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności o przeznaczeniu uzupełniającym w postaci zabudowy usługowej, rzemiosła, budynku gospodarczego i garaży.

 

4. Czynsz wywoławczy netto dla lokalu wynosi 414,- zł.  

 

Wylicytowana stawka miesięcznego czynszu powiększona zostanie o podatek od towarów  i usług według stawki 23%.

 

5. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy :

    Publiczny przetarg ustny, nieograniczony

 

6. Pierwszeństwo dzierżawy:

    Nie przysługuje

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 24  mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

na okres 21 dni.

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

Wersja XML