Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 21.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 lutego 2021 r.

  ZARZĄDZENIE Nr 21.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Kozłówkach 64a, stanowiącego własność Gminy Kietrz.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i ust. 2, art.35 ust.1 i ust.2, art.37 ust.1 i art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.  z  2020 r., poz. 1990 z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr XXII/270/2020 Rady Miejskiej  w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kozłówkach 64A, stanowiącego własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.

 zarządzam, co następuje:

1. 1.1. Przeznaczam  do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1, składającego się z 2 pokoi, łazienki i korytarza, o powierzchni użytkowej 53,36 m2, przewidzianego do remontu, znajdującego się na I kondygnacji (parterze) budynku mieszkalnego, wolnostojącego, położonego w Kozłówkach 64a. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 7,40 m2. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 34/100 części, w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku. Lokal wraz z pomieszczeniem przynależnym zaznaczono na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku.

2. Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 34/100 części we własności działki gruntu nr 255/2 o pow.0,1162 ha.

3. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w  Głubczycach  nr OP1G/00032281/3 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.

4. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości opisanej § 1. ust.1, na kwotę 72 400,00 (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta 00/100.) z czego 11,74% stanowi wartość ułamkowej części gruntu, związanej ze zbywanym lokalem.

5.  Ustalam wadium w wysokości 7 240,00,-zł .

6.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§2.1.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl   Wyciąg z ogłoszenia o przetargu, opublikowany zostanie w prasie lokalnej.                                                                              

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości : 

Udział w wysokości 34/100 części  w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 255/2  o powierzchni 0,1162 ha, oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, będącego częścią składową tej nieruchomości oznaczonej adresowo Kozłówki 64a/1, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00032281/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 53,36 m2, usytuowany na I kondygnacji (parterze) budynku w Kozłówkach 64a, składający się z 2 pokoi, łazienki i korytarza. Do lokalu przynależy piwnica o pow.7,40 m2. Z własnością lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 34/100 części;

3. Cena wywoławcza  nieruchomości: 72 400,00 zł

Składnik budowlany

63 900,00 zł.

              Składnik gruntowy

    8 500,00 zł.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Zgodnie ze zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr III/6/2014 z dnia 18.12.2014, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych ukształtowane, oznaczone na rysunku planu symbolem – RMu.                                                          

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

 

6.  Pierwszeństwo nabycia:

    Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 13.04.2021r.   

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24  e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

w terminie od  02.03.2021 r.  do  23.03.2021r.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

Wersja XML