Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE 17.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 17 lutego 2021 r.

ZARZĄDZENIE 17.A.2021

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 17 lutego 2021 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 171.A.2020r. z dnia 16 listopada 2020  w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 19/4, stanowiącego własność Gminy Kietrz, na rzecz najemcy

 

    Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713 z póź. zm.), art.25 ust 1,2 w związku z art. 23 pkt 7, art. 34 ust.1 pkt 3 ust.6b, art.37 ust.2 pkt 1 art.68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1910 z późn. zm.) oraz realizując uchwały: Nr VII/85/2019 (ze zmianami) Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe i Nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiących własność Gminy Kietrz

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 171.A.2020 § 3. otrzymuje brzmienie:

„ §3. 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 44,30 m2, znajdujący się na I kondygnacji (parterze) w budynku położonym przy ul. Głubczyckiej 17-19, klatka 19, składający się z 1 pokoju,kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze nr 4 o pow. 15,09 m2 i nr 9 o pow. 15,09 m2, znajdujące się poza obrębem budynku wielomieszkaniowego. Z własnością lokalu związany będzie udział w wysokości 685/10000 w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w tym budynku..

2. Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 685/10000 części w działce gruntu nr 1745 i nr 1746 obręb 5, o łącznej pow. 0,2837 ha, której częścią składową jest budynek wymieniony w ust.1, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz w stosunku do niewyodrębnionych lokali.

3. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości na kwotę   -  58 900,00 zł

   W tym: składnik budowlany (lokal)                            -   51 900,00 zł

    składnik gruntowy                                                     -     7 000,00 zł

§ 2.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określonej w § 1. niniejszego zarządzenia zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 21 dni, także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z póżn.zm.)

 

B u r m i s t r z  K i e t r z a

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość :

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Udział w wysokości 685/10000 części  w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 1745 i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha, oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, będącego częścią składową tej nieruchomości oznaczonej adresowo Głubczycka 19/4, położonych w Kietrzu, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 44,30 m2, usytuowany na I kondygnacji (parterze) budynku przy ul. Głubczyckiej 19, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze nr 4 o pow.15,09 m2 i nr 9 o pow.15,09 m2, znajdujące się poza obrębem budynku. Z własnością lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 685/10000 części;

3. Cena nieruchomości:

Składnik budowlany

52 800,00 zł.

              Składnik gruntowy

7 000,00 zł

 

4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) oraz tereny zabudowy usługowej , oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolem – 35MNUu i 3U, strefa ochrony konserwatorskiej „A”.

5. Wysokości stawek procentowych z tyt. użytkowania wieczystego: nie dotyczy

6. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

7. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

8. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą działek gruntu nr 1745 i nr 1746 ;

9. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo o nabycie nieruchomości  z mocy art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 02.04.2021 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1,

tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu a także na stronach internetowych urzędu www.bip.kietrz.pl

w terminie 19.02.2021r do 12.03.2021r.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

Wersja XML