Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXVII/318/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie ogłoszenia roku 2021– Rokiem Obchodów Jubileuszu 700-lecia Nadania Praw Miejskich

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2019 r. Poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Kietrzu ogłasza rok 2021 – Rokiem Obchodów Jubileuszu 700-lecia Nadania Praw Miejskich.
§ 2. Dla uczczenia 700-lecia nadania Kietrzowi praw miejskich, Rada Miejska w Kietrzu wyraża szacunek i uznanie dla wszystkich, którzy swoją działalnością i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju Miasta Kietrza, a w szczególności:
1) Naszym poprzednikom – burmistrzom, radnym, członkom kolejnych samorządów miejskich, sołtysom sołectw, duchownym, nauczycielom – kształtującym na przestrzeni wieków świadomość, tożsamość oraz cywilizacyjny i kulturalny dorobek pokoleń mieszkańców Kietrza;
2) Honorowym Obywatelom Kietrza, Organizacjom Pozarządowym, Przedsiębiorcom za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój i kształtowanie Miasta Kietrz, który zyskał trwałe miejsce w historii i na mapie Rzeczypospolitej;
3) Mieszkańcom za ich codzienny trud, pracowitość, przedsiębiorczość, poświęcenie w pracy i aktywność w życiu miasta, dla wspólnego dobra naszej społeczności;
4) Przyjaciołom i Sympatykom Miasta Kietrz za udzielaną wszechstronną pomoc i wsparcie dla podejmowanych inicjatyw.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXVII/318/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie ogłoszenia roku 2021– Rokiem Obchodów Jubileuszu 700-lecia Nadania Praw Miejskich.pdf

Wersja XML