Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 16/2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 27 stycznia 2021 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2021 Burmistrza Kietrza  z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji oraz określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1. W Zarządzeniu nr 13/2021 Burmistrza Kietrza  z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji oraz określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu zmienia się treść §1., który otrzymuje brzmienie:

,, §1. Powołuję komisję w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w składzie:

 1. Pracownicy urzędu Miejskiego:
 1. Aneta Kopeczek – przewodnicząca komisji
 2. Anna Broniewicz – członek komisji
 3. Elżbieta Herud - członek komisji
 1. Radni Rady Miejskiej w Kietrzu:
 1. Agata Mormul – członek komisji
 2. Paweł Chruściel – członek komisji
 3. Lesław Kuśnierz - członek komisji”

§2. Pozostałe zapisy Zarządzenia o którym mowa w §1 pozostają bez zmian.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz na stronie www.kietrz.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

BURMISTRZ KIETRZA

 /-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

Wersja XML