Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 183.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 15 grudnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 183.A.2020

Burmistrza Kietrza z dnia 15 grudnia 2020 roku

 

w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat części działki nr 779 położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

           Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 / oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 182.A.2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat część działki nr 779 o pow. 0,2700 ha położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, z przeznaczeniem na uprawy rolne,

 

Burmistrz Kietrza zarządza :

 

1.Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do trzech lat.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow.  działki  w ha

 

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i zagospodarowania    przestrzennego             gm.  Kietrz

Cel  dzierżawy

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu rocznego za 1m2

Pow. do dzierżawy w ha

 

 

dz. nr 779   k.m. 2

       KW Nr

OP1G/00014610/7

 

1,8984

 

 

Dzierżysław

 

  Wg. ewidencji gruntów działka nr 779 stanowi :                             - grunty orne R IIIa - 1,2600 ha,

- grunty orne R IVa – 0,4643 ha,

- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o pow. 0,1741 ha.                        

-Tereny zieleni urządzonej (ukształtowane),          - Drogi wojewódzkie  (projektowane).

Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,2700 ha z przeznaczeniem na uprawy rolne :

- R IIIa – 0,1850 ha,

- R IV a – 0,0850 ha. 

 

do 3 lat

- 0,052 zł/m² - R IIIa,

- 0,040 zł/m² - R IVa.

 

 

0,2700

2. Dzierżawca będzie ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.

4. Niniejsze zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie lokalnej.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja XML