Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a w zw. z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.); Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

Uchwała Nr XXV/302/2020Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030
§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021 - 2030.
§ 2. Określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kietrz w tym trybu konsultacji, zawarte zostaje w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXV/302/2020.docx

Wersja XML