Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXV/298/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nasiedlu i Lubotyniu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm. ).

§ 1. 1. Wyraża sięzgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nasiedlu i Lubotyniuwymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiących własność Gminy Kietrz. 2. Celem dzierżawy jest korzystanie z nieruchomości opisanej w ust. 1 w formie ogródków przydomowych, działkowych, upraw rolnych, poprawy warunków gospodarowania nieruchomością sąsiednią. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXV/298/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nasiedlu i Lubotyniu.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXV/298/2020.docx

Wersja XML