Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXV/294/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 713) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1170 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Kietrz:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Rodzaj pojazdu powyżej 3,5 do 5,5 włącznie powyżej 5,5 do 9 włącznie powyżej 9 i mniej niż 12
Stawka podatku w złotych
a) samochody spełniające normę ekologiczną co najmniej EURO 2/II 500 800 1200
b) pozostałe samochody 700 900 1400

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita / w tonach/ Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi
Dwie osie
12 18 1600 1750
18   1800 1950
Trzy osie
12 22 1900 2100
22   2100 2350
Cztery osie i więcej
12 29 2400 2600
29   2600 2750

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1300 zł. 4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita / w tonach/ Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi
Dwie osie
12 31 1850 1900
31   2100 2200
Trzy osie i więcej
12 40 2100 2200
40   2300 2750

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego : 700 zł. 6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów / w tonach/ Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi
Jedna oś
12 25 1200 1350
25   1350 1450
Dwie osie
12 28 1250 1400
28 38 1400 1650
38   1730 2000
Trzy osie i więcej
12 38 1480 1590
38   1600 1720

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy :

Ilość miejsc do siedzenia Stawka podatku w złotych
mniej niż 22 miejsca 1050
równo lub więcej niż 22 miejsca 1900

 

 

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc Uchwała Nr XIV/156/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

 

PDF   Uchwała Nr XXV/294/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

Wersja XML