Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIV/285/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17B, stanowiącego własność Gminy Kietrz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.713), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65),

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz najemcy, lokalu użytkowego nr B, usytuowanego w budynku położonym w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, oznaczonym numerem 17-19 oraz udziału w działkach gruntu nr 1745 o pow. 0,1990 ha i nr 1746 o pow.0,0847 ha, łącznie 0,2837 ha k.m.5, obręb Kietrz i części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w tym budynku. Nieruchomość zapisana jest w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021162/3 na własność Gminy Kietrz.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XXIV/285/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17B, stanowiącego własność Gminy Kietrz.pdf

Wersja XML