Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 164.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 5 listopada 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 164.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 5 listopada 2020 roku

 

w sprawie wykazania do najmu na czas nieoznaczony pomieszczenia garażowego, mieszczącego się w budynku gospodarczym na działce nr 1930/3 położonej w Kietrzu przy ul. Długiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ), art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/284/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony pomieszczenia garażowego nr 2 mieszczącego się w budynku gospodarczym położonym w Kietrzu przy ul. Długiej na działce nr 1930/3 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na przedmiotowe pomieszczenie oraz Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 163.A.2020 z dnia           5 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na czas nieoznaczony pomieszczenia garażowego, położonego w Kietrzu przy ul. Długiej.

 

  1. Podać do publicznej wiadomości wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem :

 

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

przeznaczonej do najmu  

Przeznaczenie w planie 
zagosp. przestrzennego miasta Kietrz

Cel

 najmu

Okres

najmu

Wysokość  miesięcznej stawki czynszu najmu  netto

Kietrz

ul. Długa

działka nr 1930/3

k. m. 19

o pow. 0,0109 ha

KW nr

OP1G/00037644/1

 

Pomieszczenie garażowe nr 2 o powierzchni użytkowej               14,00 m2 mieszczące się w budynku gospodarczym                          z poddaszem nieużytkowym, z dachem drewnianym jednospadowym, pokrytym papą. Brama wjazdowa metalowa, wstawiona na własny koszt przez dotychczasowego najemcę, posadzka wykonana z cegły. W pomieszczeniu brak jest instalacji wewnętrznej (elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej).

 

 1 MWU-tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej (ukształtowane i projektowane).

B – strefa ingerencji konserwatorskiej B.

ZZ – strefa stanowiąca obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

Najem na cele garażowe na rzecz dotychczasowego najemcy pomieszczenia garażowego nr 2 w budynku gospodarczym.

 

na czas nieoznaczony

 

2,50 zł netto/m2

plus podatek VAT wg obowiązującej stawki

 

2. Najemca będzie ponosił płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.

4. Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja XML