Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 160.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 27 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR  160.A.2020

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 27 października 2020 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 129.A.2020 Burmistrza Kietrza w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz, na rzecz najemcy

 

           Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713),art.25 ust 1,2 w związku z art. 23 pkt 7, art. 34 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 737 z późn. zm.) oraz realizując uchwałę Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz

 

zarządzam, co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 129.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r. (ze zmianą) wprowadza się następujące zmiany:

 

                       1) ust.4. otrzymuje następujące brzmienie:

„§1 ust.4 Ustalam cenę lokalu na kwotę 92 000,00 zł. (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dwa tysiące 00/100) w tym cena we własności gruntu 8 900,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dziewięćset 00/100).”

 

§2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl  oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr  160.A.2020

                                                                                Burmistrza Kietrza

                                                                                   z dnia: 27 października 2020 r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

 

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z póżn.zm.)

 

B u r m i s t r z  K i e t r z a

 

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość :

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Udział w wysokości 869/10000 części  w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 1745 i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha, oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, będącego częścią składową tej nieruchomości oznaczonej adresowo Głubczycka 17A, położonych w Kietrzu, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

 

2. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr A o powierzchni użytkowej 86,30 m2, usytuowany na I kondygnacji (parterze) budynku przy ul. Głubczyckiej 17, składa się z 5 pomieszczeń. Z własnością lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 869/10000 części;

 

3. Cena nieruchomości:

Składnik budowlany

83 100,00 zł.

              Składnik gruntowy

    8 900,00 zł.

 

4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) oraz tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolem – 35MNUu i 3U, strefa ochrony konserwatorskiej „A”.

 

5. Wysokości stawek procentowych z tyt. użytkowania wieczystego: nie dotyczy  

6. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

7. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

8. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

9. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem 09.11.2020 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24  e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

na okres 21 dni.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

Wersja XML