Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE 147.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 07 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE 147.A.2020

 

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 07 października 2020 r.

 

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu

przy ul. Krasińskiego 1/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz, na rzecz najemcy

 

        Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713), art.25 ust 1,2 w związku z art. 23 pkt 7, art. 34 ust.1 pkt 3 ust.6b, art.37 ust.2 pkt 1 art.68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 532 z późn. zm.) oraz realizując uchwały: Nr VII/85/2019 (ze zmianami) Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe i Nr XXI/256/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Krasińskiego 1/2 stanowiącego własność Gminy Kietrz

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 44,50 m2, składający się z 2 pokoi,kuchni, łazienki i przedpokoju, znajdujący się na I kondygnacji (parterze) budynku mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Krasińskiego 1. Do lokalu przynależy piwnica nr 2 o pow.12,80 m2. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 21/100 części, w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku. Lokal wraz  z pomieszczeniem przynależnym zaznaczono na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku i wyrysie z operatu ewidencyjnego.
 2. Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 21/100 części we własności działki gruntu nr 1874/6 o powierzchni 0,0708 ha.
 3. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w  Głubczycach nr OP1G/00024046/5 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.
 4. Ustalam cenę lokalu na kwotę 76 300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta zł 00/100) w tym cenę udziału we własności gruntu na 5 700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset zł 00/100).

§ 2.

Udzielam 70% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu  opisanego w §1. oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

§ 3.

Termin i sposób zapłaty ceny zostaną szczegółowo określone w protokole rokowań w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.

§ 4.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku  do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Kietrzu - na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 147.A.2020

                                                                                Burmistrza Kietrza

                                                                                   z dnia: 07 października 2020r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

 

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z póżn.zm.)

 

B u r m i s t r z  K i e t r z a

 

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość :

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Udział w wysokości 21/100 części  w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką gruntu nr 1874/6, o powierzchni 0,0708 ha, oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach. które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, będącego częścią składową tej nieruchomości oznaczonej adresowo Krasińskiego 1/2, położonych w Kietrzu, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00024046/5 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.

 

2. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 44,50 m2, usytuowany na I kondygnacji (parterze) budynku przy ul. Krasińskiego 1/2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica nr 2 o pow.12,80 m2. Z własnością lokalu związany będzie udział  w nieruchomości wspólnej, wynoszący 21/100 części.

 

3. Cena nieruchomości:

Składnik budowlany

   70 600,00 zł.

              Składnik gruntowy

    5 700,00 zł.

 

4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., tereny zabudowy  mieszkaniowo – usługowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem – 10MWU,  SOKA - strefa ochrony konserwatorskiej „A”.

 

5. Wysokości stawek procentowych z tyt. użytkowania wieczystego: nie dotyczy

6. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

7. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

 

8. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu nr 1874/6;

 

9. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo o nabycie nieruchomości z mocy art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 20.11.2020r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu a także na stronach internetowych urzędu www.bip.kietrz.pl

w terminie 09.10.2020 r. do  30.10.2020 r.

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

 

Wersja XML