Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIII/274/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 355 903,23 zł

Dochody bieżące
Dz. 758   Różne rozliczenia 42 386,17
  § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 42 386,17
Dz. 801   Oświata i wychowanie 248 983,21
  § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 248 983,21
Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 18 000,00
  § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 18 000,00
Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00
  § 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00
Dochody majątkowe
Dz. 758   Różne rozliczenia 26 533,85
  § 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 26 533,85

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 834 490,44 zł

Wydatki bieżące
Dz. 010   Rolnictwo i łowiectwo 6 806,00
  Rozdz.01008 Melioracje wodne 6 806,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 6 806,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 6 806,00
- fundusz sołecki 6 806,00
Dz. 600   Transport i łączność 38 500,00
  Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 38 500,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 38 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 38 500,00
- fundusz sołecki 6 500,00
Dz. 801   Oświata i wychowanie 334 683,21
  Rozdz.80104 Przedszkola 249 683,21
w tym:
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 249 683,21
  Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 85 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 85 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 000,00
Dz. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 18 000,00
  Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 18 000,00
w tym:
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00
Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000,00
  Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00
  Rozdz.90095 Pozostała działalność 20 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 20 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00
Dz. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 001,23
  Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 001,23
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 001,23
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 2 001,23
- fundusz sołecki 2 001,23
Wydatki majątkowe
Dz. 600   Transport i łączność 14 500,00
  Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 14 500,00
wydatki majątkowe 14 500,00
- fundusz sołecki 2 000,00
Dz.754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00
  Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 30 000,00
wydatki majątkowe 30 000,00
Dz.801   Oświata i wychowanie 365 000,00
  Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 365 000,00
wydatki majątkowe 365 000,00

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 77 307,23 zł

Wydatki bieżące
Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000,00
  Rozdz.90095 Pozostała działalność 6 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 6 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 6 000,00
- fundusz sołecki 6 000,00
Wydatki majątkowe
Dz. 010   Rolnictwo i łowiectwo 11 307,23
  Rozdz.01008 Melioracje wodne 11 307,23
wydatki majątkowe 11 307,23
- fundusz sołecki 11 307,23
Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 000,00
  Rozdz.90095 Pozostała działalność 60 000,00
wydatki majątkowe 60 000,00

§ 3. Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie 401 279,98 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 401 279,98

 

§ 4. Aktualna wartość budżetu na rok 2020 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł. Dochody-53 920 208,12
Wydatki-55 162 604,89
Przychody - 2 247 396,77
Rozchody-1 005 000,00

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 6. Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 7. Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. § 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas


.

 

PDF   Uchwała Nr XXIII/274/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXIII/274/2020.docx

DOCXZałącznik nr 2 XXIII/274/2020.docx

DOCXZałącznik nr 3 XXIII/274/2020.docx

Wersja XML