Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 29.09.2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza

z dnia  29.09.2020 r.

 

Stosownie do art. 53, ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782,1086) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695,1298)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu z siedzibą Pilszcz ul. Owsiana 3

 

                     

wydano decyzję

WKB 6733.3.2020 r. z dnia 28.09.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy wielofunkcyjnego kompleksu sportowego na działkach nr 208, 209, 210 w Pilszczu przy ulicy Krasickiego, gmina Kietrz.

 

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wymieniona decyzja znajduje się w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, ul. 3-go Maja 1,  w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa (pokój nr 26).

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

 

 

                                                                                                 

 

Wersja XML