Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE 127.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE 127.A.2020

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 24 września 2020 r.

 

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 19/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz, na rzecz najemcy

 

 Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713), art.25 ust 1,2 w związku z art. 23 pkt 7, art. 34 ust.1 pkt 3 ust.6b, art.37 ust.2 pkt 1 art.68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.   z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 532 z późn. zm.) oraz realizując uchwały: Nr VII/85/2019 (ze zmianami) Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe i Nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiących własność Gminy Kietrz

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Przeznaczam do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 62,00 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni,  łazienki i kotłowni, znajdujący się na I kondygnacji (parterze) budynku mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 19. Do lokalu przynależą 2 pomieszczenia gospodarcze, nr 1 i 2, o łącznej powierzchni 42,31 m2, położone poza obrębem budynku. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 1051/10000 części, w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku. Lokal wraz  z pomieszczeniami przynależnymi zaznaczono na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku oraz na wyrysie z operatu ewidencyjnego.
 2. Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 1051/10000 części we własności działek gruntu nr 1745 i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha.
 3. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego wGłubczycach nr OP1G/00021162/3 na własność Gminy Kietrz.
 4. Ustalam cenę lokalu na kwotę 81 300,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta zł 00/100) w tym cenę udziału we własności gruntu na 10 700,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset zł 00/100).

§2.

Udzielam 99 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu  opisanego w §1 oraz udziału w prawie własności gruntu, o którym mowa w ust.2.

§3.

Termin i sposób zapłaty ceny zostaną szczegółowo określone w protokole rokowań w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.

 

§4.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku  do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Kietrzu - na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

 

Załącznik do zarządzenia Nr 127.A.2020

                                                                            Burmistrza Kietrza

                                                                                   z dnia: 24 września 2020 r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

 

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z póżn.zm.)

 

B u r m i s t r z  K i e t r z a

 

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość :

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Udział w wysokości 1051/10000 części  w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 1745 i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha, oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach. które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, będącego częścią składową tej nieruchomości oznaczonej adresowo Głubczycka 19/1, położonych w Kietrzu, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

 

2. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 62,00 m2, usytuowany na I kondygnacji (parterze) budynku przy ul. Głubczyckiej 19, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i kotłowni. Do lokalu przynależą 2 pomieszczenia gospodarcze nr 1 i nr 2, położone poza obrębem budynku,         o łącznej pow.42,31 m2. Z własnością lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 1051/10000 części;

 

3. Cena nieruchomości:

Składnik budowlany

81 300,00 zł.

              Składnik gruntowy

10 700,00 zł.

 

4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) oraz tereny zabudowy usługowej , oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolem – 35MNUu i 3U, strefa ochrony konserwatorskiej „A”.

 

5. Wysokości stawek procentowych z tyt. użytkowania wieczystego: nie dotyczy

6. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

7. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

8. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą działek gruntu nr 1745 i nr 1746 ;

 

9. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo o nabycie nieruchomości z mocy art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy                o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 09.11.2020 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu a także na stronach internetowych urzędu www.bip.kietrz.pl

w terminie 28.09.2020 r.  do 19.10.2020 r.

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

Wersja XML