Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 131.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE  Nr 131.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 24 września 2020 r.

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej w części bezużytecznym budynkiem oznaczonej działką nr 46/9, położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) art.13 ust.1, art.25 ust.1 w związku z art.23 ust.1, art.35 ust.1 i ust.2, art.37 ust.2 pkt.6 i art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2020  r., poz. 65 z późn. zm.), oraz realizując uchwałę  nr XX/243/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  w Kietrzu przy ul. Okopowej, oznaczonej działką nr 46/9, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną   w Kietrzu przy ul. Okopowej, oznaczoną ewidencyjnie działką gruntu nr 46/9 k.m.5, obręb Kietrz o powierzchni 0,0182 ha zabudowaną w części zdekapitalizowanym budynkiem gospodarczym kwalifikującym się do rozbiórki, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

 

2.  Ustalam cenę nieruchomości opisanej w § 1. ust.1, na kwotę 7 700,-zł, (słownie złotych: siedem tysięcy siedemset 00/100), która nie uwzględnia wartości bezużytecznego budynku kwalifikującego się do wyburzenia. Cena zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106  z późn. zm./

§ 2.1. Celem sprzedaży nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem, jest poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 46/4 obręb Kietrz. 

2. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w protokole rokowań, spisanym  w wykonaniu niniejszego zarządzenia.   

 

§ 3.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

   

 

 

  Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr 131.A.2020

                                                                                                                                                                      Burmistrza Kietrza z dnia 24.09.2020r.

   

 WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości : 

 Nieruchomości zabudowana w części bezużytecznym budynkiem gospodarczym oznaczona działką nr 46/9 k.m.5, powierzchni 0,0182 ha;  wpisana na własność Gminy Kietrz  w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

 

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomości zabudowana  w części bezużytecznym budynkiem gospodarczym  w złym stanie technicznym, nie  przedstawiającym żadnej wartości rynkowej, położona w Kietrzu przy ul. Okopowej. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Znajdujący się na części działki zdekapitalizowany budynek gospodarczy,  kwalifikuje się do rozbiórki.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest  na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej wielorodzinnej na rysunku planu oznaczonych symbolem 3 MWU, - strefa ochrony konserwatorskiej „A”- SOKA, stanowisko archeologiczne SA. Działka stanowi kwartał objęty rejestrem zabytków. Sposób zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami planu.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 7 700,-zł,                                                                                

 powiększona zostanie o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 Cena nie uwzględnia wartości bezużytecznego budynku gospodarczego kwalifikującego się   do wyburzenia. Cena zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm./

 

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż  w trybie bezprzetargowym w myśl reguły art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.65 z późn.zm.).

 

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem  09.11.2020 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail: nieruchomości@kietrz.pl

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

Wersja XML