Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

INSPEKTORA ds. KULTURY

w Wiejskim Domu Kultury w Pilszczu

ul. Pszenna 1

48 – 130 Kietrz

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

 1. Podstawowe wymagania:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i co najmniej 2-letni staż pracy
 4. wykształcenie średnie i co najmniej 4-letni staż pracy,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
 1. Dodatkowe wymagania:
 1. preferowane wykształcenie wyższe: pedagogika – specjalność animacja kultury i arteterapia, pedagogika kulturalno – oświatowa, edukacja artystyczna,
 2. doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,
 3. umiejętność współpracy z ludźmi, łatwość nawiązywania  i utrzymywania kontaktów,
 4. umiejętność sprawnego planowania i organizowania swej pracy,
 5. odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.
 1. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:
 1. merytoryczny, administracyjny i gospodarczy nadzór nad funkcjonowaniem Wiejskiego Domu Kultury w Pilszczu,
 2. upowszechnianie kultury i prowadzenie działalności kulturalnej, także w celu integracji społeczności lokalnej,
 3. prowadzenie wypożyczeń księgozbioru bibliotecznego i troska o jego stan,
 4. organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych dla różnych grup wiekowych, w tym zajęć cyklicznych ujętych w kalendarzu MGOK (np. Lato z Kulturką, Zima z Kulturką, itp.),
 5. organizowanie warsztatów, konkursów, przeglądów, spotkań, wycieczek, itp.
 6. współorganizowanie z innymi podmiotami przedsięwzięć społeczno-kulturalnych,
 7. popularyzowanie i promowanie twórczości amatorskiej i profesjonalnej,
 8. współpraca z twórcami i stowarzyszeniami oraz instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury oraz promowania wioski i ziemi kietrzańskiej,
 9. sporządzanie i archiwizowanie materiałów oraz dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań,
 10. wykonywanie zadań nieujętych w zakresie czynności zleconych przez Dyrektora.
 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. miejsce pracy: Wiejski Dom Kultury w Pilszczu,
 2. stanowisko pracy: inspektor ds. kultury,
 3. czas pracy: 3/4 etatu.
 1. Informacje, czy  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury – w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOK – w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – wynosi mniej niż 6%

 1.  Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia,
 2. list motywacyjny,
 3. koncepcja-plan pracy, dotyczący działalności Wiejskiego Domu Kultury w Pilszczu,
 4. kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 5. kserokopie dokumentów, potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 6. kserokopie certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 7. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (możliwość otrzymania w Miejsko – Gminnym   Ośrodku Kultury w Kietrzu),
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,
 10. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys (CV), powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.     nr 223,    poz. 1458 z późniejszymi zmianami).”

oraz podpisane.

Wymagane dokumenty, umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS na stanowisko INSPEKTORA ds. KULTURY w WIEJSKIM DOMU KULTURY w Pilszczu” należy składać do dnia 28 września 2020 r. do godz. 15:00 pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 20, 48 – 130 Kietrz            

w sekretariacie MGOK w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dokumenty, które wpłyną do MGOK po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zakończenie konkursu przewiduje się do dnia 05 października 2020 r. w dwóch etapach:

- sprawdzenie ofert pod względem formalnym,

- rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

Komisja powołana przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnie o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego  z uczestniczących w nim kandydatów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu ul. Wojska Polskiego 20 lub telefonicznie 77 485 44 04, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -  15:00.

Informacja o naborze i jego wynikach zostanie umieszczona:

- na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kietrz.pl);

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.kietrz.pl);

- na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (www.dkkietrz.pl);

- na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1;

- w gablocie informacyjnej Miejskiego Domu Kultury w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 20;

- przy wejściu do Wiejskiego Domu Kultury w Pilszczu przy ul. Pszennej 1.

 

Dyrektor

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu

/-/ Wiesław Janicki

 

 

 

Wersja XML