Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzuprzy ulicy Nowej 10/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz.713), art.13 ust.1, art.34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Kietrzu, usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ulicy Nowej 10 i ułamkowej części działki gruntu nr 1997/2 o powierzchni 0,0908 ha, zapisanych w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00028855/7 na własność Gminy Kietrz w stosunku do niewyodrębnionych lokali. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzuprzy ulicy Nowej 10/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz.pdf

Wersja XML