Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2020/2021: 1) w przypadku oleju napędowego określa się na: 4,09 zł za litr,
2) w przypadku benzyny określa się na: 4,01 zł za litr,
3) w przypadku autogazu określa się na: 2,09 zł za litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2020/2021.pdf

Wersja XML