Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXII/263/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kietrz do "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- KOLEJ+ do 2028 roku" i zawarcie umowy o partnerstwie z W

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kietrz do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- KOLEJ+ do 2028 roku" i zawarcie przez Burmistrza Kietrza umowy o partnerstwie z Województwem Opolskim, Województwem Śląskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Prudnickim, Powiatem Raciborskim, Gminą Baborów, Gminą Głogówek, Gminą Głubczyce, Gminą Pietrowice Wielkie i Miastem Racibórz w celu ubiegania się o wsparcie w ramach tego programu w realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury kolejowej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXII/263/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kietrz do "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- KOLEJ+ do 2028 roku" i zawarcie umowy o partnerstwie z W.pdf

Wersja XML