Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXII/260/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kietrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się : 1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za rok 2019,
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Kietrz,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kietrz za rok 2019,
4) informacją o stanie mienia Gminy Kietrz,
5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza,
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
udziela się Burmistrzowi Kietrza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kietrz za rok 2019.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXII/260/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kietrza.pdf

Wersja XML