Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 116.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr  116.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 26 sierpnia  2020 r.

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, na dzierżawę   zabudowanej działki gruntu nr 2451/4, położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości  (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 65 z późn. zm.), oraz realizując uchwałę  nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz i zarządzenia nr 23.A.2019 Burmistrza Kietrza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości o innym przeznaczeniu niż cel mieszkalny, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.1.  Przeznaczam  do dzierżawy w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego, nieruchomość zapisaną w , na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej nr OP1G/00038091/6  Sądu Rejonowego w Głubczycach, opisaną działką nr 2451/4 o powierzchni 0.1354 ha k.m. 14 obręb  Kietrz, której częścią składową jest murowany budynek użytkowy do remontu, obejmujący osiem odrębnych pomieszczeń gospodarczych, wykorzystywanych dotychczas do przechowywania samochodów.

 

2. Przedmiotem przetargu będą odrębne pomieszczenia gospodarcze oznaczone umownie na załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia numerami od 1 do 8 wraz z odpowiednim  udziałem w działce gruntu nr 2451/4 o powierzchni 0.1354 ha :

1) pomieszczenie nr 1 i 2 o łącznej pow. 22.30 m2 z udziałem w gruncie w wys. 1/7 części,

2) pomieszczenie nr 3 o pow. 15,50 m2 z udziałem w gruncie w wysokości 1/7 części,

3) pomieszczenie nr 4 o pow. 15,50 m2 z udziałem w gruncie w wysokości 1/7 części,

4) pomieszczenie nr 5 o pow. 15,50 m2 z udziałem w gruncie w wysokości 1/7 części,

5) pomieszczenie nr 6 o pow. 15,50 m2 z udziałem w gruncie w wysokości 1/7 części,

6) pomieszczenie nr 7 o pow. 15,50 m2 z udziałem w gruncie w wysokości 1/7 części,

7) pomieszczenie nr 8 o pow. 15,50 m2 z udziałem w gruncie w wysokości 1/7 części

 

 3.  Ustalam  miesięczną minimalną stawkę  wywoławczą netto czynszu dzierżawnego dla nieruchomości opisanej  § 1 ust 2 w następujących wysokościach:

1) pomieszczenie nr 1 i 2 wraz z udziałem w działce nr 2451/4 -  132,- zł.                           

2) pomieszczenie nr 3 wraz z udziałem w działce nr 2451/4       - 127,- zł.

3) pomieszczenie nr 4 wraz z udziałem w działce nr 2451/4       - 127,- zł.

4) pomieszczenie nr 5 wraz z udziałem w działce nr 2451/4       - 127,- zł.

5) pomieszczenie nr 6 wraz z udziałem w działce nr 2451/4       - 127,- zł.

6) pomieszczenie nr 7 wraz z udziałem w działce nr 2451/4       - 127,- zł.

7) pomieszczenie nr 8 wraz z udziałem w działce nr 2451/4       - 127,- zł.

Wylicytowane stawki czynszu dzierżawnego  powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.)

 

4.  Ustalam wadium w wysokości 120,-zł .

5.  Minimalne postąpienie wynosi 10,-zł..

6. Czynsz w wylicytowanej wysokości płatny będzie z góry do 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od roku 2022.

7. Ze względu na zły stan techniczny przedmiotu dzierżawy, wymagający remontu  wyłoniony w przetargu dzierżawca zobowiąże się do jego wykonania  w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy. Prace remontowe polegać będą w szczególności na kompleksowej naprawie pokrycia dachowego i podłóg, naprawie bądź wymontowaniu instalacji elektrycznej, zabezpieczeniu elewacji, wymianie bram wjazdowych, uprzątnięciu terenu wokół obiektu i wywiezieniu śmieci. W przypadku niewykonania określonych prac remontowych dzierżawca, zobowiązany zostanie do zapłaty czynszu w wymaganej wysokości począwszy od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 roku; z tą też datą zostanie rozwiązana umowa dzierżawy.

§ 2.  Celem dzierżawy działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest jej zagospodarowanie  zgodne z funkcją wynikającą z zapisów miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza m.in. jako miejsce  do przechowywania samochodów.

§ 3.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl .                    

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr  116.A.2020

                                                                                                  Burmistrza Kietrza z dnia 26.08.2020r.

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do dzierżawy następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości : 

    Działka nr 2451/4 k.m.14 powierzchni 0,1354 ha wpisana na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej OP1G/00038091/6 Sądu 

    Rejonowego w Głubczycach.

 

2. Opis nieruchomości:

Działka położona w Kietrzu przy ulicy Głowackiego w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz publicznej szkoły podstawowej. Częścią składową jest murowany budynek użytkowy do remontu, mieszczący osiem pomieszczeń gospodarczych w których w przeszłości przechowywano samochody. Nieruchomość aktualnie pozostaje martwa funkcjonalnie. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bi inne tereny zabudowane.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest  na terenach  o przeznaczeniu podstawowym - usługi sportu i rekreacji oraz uzupełniającym  w postaci m.in. zabudowy towarzyszącej – budynki gospodarcze, pomocnicze, garaże. Na rysunku planu teren oznaczony jest symbolem 11 Us .

 

4. Czynsz wywoławczy netto dla poszczególnych pomieszczeń gospodarczych wynosi:  

1) pomieszczenie nr 1 i 2 wraz z udziałem w działce nr 2451/4 -  132,- zł.                            

2) pomieszczenie nr 3 wraz z udziałem w działce nr 2451/4       - 127,- zł.

3) pomieszczenie nr 4 wraz z udziałem w działce nr 2451/4       - 127,- zł.

4) pomieszczenie nr 5 wraz z udziałem w działce nr 2451/4       - 127,- zł.

5) pomieszczenie nr 6 wraz z udziałem w działce nr 2451/4       - 127,- zł.

6) pomieszczenie nr 7 wraz z udziałem w działce nr 2451/4       - 127,- zł.

7) pomieszczenie nr 8 wraz z udziałem w działce nr 2451/4       - 127,- zł.

 

Wylicytowana stawka miesięcznego czynszu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

 

5. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy :

    Publiczny przetarg ustny, nieograniczony

 

6. Pierwszeństwo dzierżawy:

Nie przysługuje

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 24, mail: 

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

w terminie od 26.08.2020 r.  do 16.09.2020r.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

 

PDFZałącznik graficzny do Zarządzenia nr 116 - Garaże murowane_ przeznaczone do dzierżawy_Kietrz ul.Głowackiego dz. 2451_4.pdf
 


 

Wersja XML