Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wypadki za rok 2019 w statystyce – Oddział Regionalny KRUS w Opolu informuje

Zgodnie z ustawową dyspozycją art. 63 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020, poz. 174) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego każdego roku dokonuje analizy przyczyn oraz okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

W czasie prowadzenia postępowania powypadkowego inspektorzy ds. prewencji uzyskują informacje  od poszkodowanych i świadków zdarzeń oraz dokonują oględzin miejsc i przedmiotów związanych z wypadkami. Oceniają przy tym metody pracy i stan techniczny stosowanych środków produkcji oraz zapoznają się z dokumentacją medyczną związaną z udzieleniem pierwszej pomocy lekarskiej i dokumentacją przekazaną przez organy ścigania. Rozpoznania zagrożeń będących przyczyną zaistniałych wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych rolników dokonują pracownicy Kasy obsługujący zgłoszone zdarzenia wypadkowe. Podczas postępowania dowodowego identyfikowane są przyczyny tych zdarzeń, a na ich podstawie poszkodowanym lub ich rodzinom wydawane zalecenia prewencyjne w celu ograniczenia ryzyka ponownego zaistnienia wypadku.

 

Aktualny stan prawny nie nakłada sankcji na rolników nieprzestrzegających zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, a ich udział w działaniach prewencyjnych jest dobrowolny. Mimo to działania prewencyjne prowadzone przez KRUS, których kierunki i formy planowane są w oparciu o analizę przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych, są efektywne i przyczyniły się do spadku liczby zgłaszanych wypadków, wypłaconych jednorazowych odszkodowań, w tym z tytułu wypadków śmiertelnych, a także do obniżenia wskaźnika wypadkowości,  tj. liczby wypadków przypadającej na 1000 osób ubezpieczonych w KRUS.

W 2019 roku do KRUS zgłoszono łącznie 13 641 zdarzeń wypadkowych było to o 1 654 (10,8%) mniej niż w 2018 roku. Od 2010 roku liczba zgłoszonych wypadków zmniejszyła się o 12 664 (48,1%). W samym Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu odnotowano 191 zgłoszeń zdarzeń wypadkowych (w tym 4 śmiertelne) co stanowi zaledwie 1,40% ogółu zgłoszonych wypadków do KRUS. Natomiast w porównaniu z rokiem 2018 Oddział odnotował ponowny spadek liczby zgłoszeń o 32 zdarzenia wypadkowe.

 

Placówka

Terenowa

 

Liczba zgłoszonych wypadków w 2019 r.

 

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

 

ogółem

w tym śmiertelne

Brzeg

13

0

Głubczyce

20

1

Kluczbork

38

1

Nysa

37

1

Olesno

25

1

Opole

26

0

Strzelce Opolskie

 

32

 

0

RAZEM

191

4

 

Struktura grup wypadkowych (wg zdarzeń powodujących urazy) od lat jest podobna. Zdecydowaną większość stanowią zdarzenia z grup:

„upadek osób” – 67 poszkodowanych (w tym 1 śmiertelnie), co stanowiło 39,6% ogólnej liczby wypadków,

„inne zdarzenia” – 22 poszkodowanych, 13,0% ogólnej liczby wypadków,

„pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń” – 21 poszkodowanych, tj. 12,4% ogólnej liczby wypadków,

„uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta” – 19 poszkodowanych, tj. 11,2% ogólnej liczby wypadków.

Wskutek wypadków przy pracy rolnicy w 2019 roku doznali 169 urazów powodujących stały                lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Podobnie jak w latach poprzednich na urazy najbardziej narażone były kończyny górne – 78 urazów (46,2%) i kończyny dolne – 55 urazów (32,5%).  

Różnorodne formy działań prewencyjnych (szkolenia, pogadanki, konkursy, pokazy: bezpiecznej pracy, stosowania ochron osobistych, pomocy przedmedycznej, przeglądy prac polowych, listy kontrolne sporządzane przez inspektorów ds. prewencji, publikacje w mediach, stoiska informacyjne podczas imprez masowych, a także opracowywane przez Kasę materiały popularyzatorskie) kierowane do rożnych grup odbiorców zamieszkujących tereny wiejskie, oraz nagradzanie laureatów konkursów prewencyjnych przedmiotami, których zastosowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku, spowodowały wzrost zainteresowania zagadnieniem bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych i motywowały wielu rolników do wprowadzania w swoich gospodarstwach wskazanych zmian.

 

 

Opracowała:

Małgorzata Malinowska

Starszy Referent

Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji

 i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu

Wersja XML