Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie w roku 2020

DOCX28/2020 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity rosnącego na dz. o nr ewid. 937 przy ul. Kościuszki 27 w Dzierżysławiu.docx
DOCX29/2020 decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów.docx
DOCX30/2020 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity rosnącego na dz. o nr ewid. 629 przy ul. Kolejowej 25 w Nasiedlu.docx
DOCX31/2020 decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity rosnącego na dz. o nr ewid. 629 przy ul. Kolejowej 25 w Nasiedlu.docx
DOCX32/2020 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła rosnącego na dz. o nr ewid. 1874/11 przy ul. Matejki 24 w Kietrzu.docx
DOCX33/2020 decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. daglezja jedlica rosnącego na dz. o nr ewid. 1874/11 przy ul. Matejki 24 w Kietrzu.docx
DOCX34/2020 Budowa obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie.docx
DOCX35/2020 postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 4.docx
DOCX36/2020 postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmi.docx
DOCX37/2020 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie..docx
DOCX38/2020 postanowienie w sprawie podjęcia postępowania w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina.docx
DOCX39/2020 decyzja orzekająca realizację inwestycji i ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz.docx
DOCX40/2020 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na działkach ew. nr 17/5 i 17/6, obręb Dzierżysław, gmina Kietrz, powiat głubczycki.docx
DOCX41/2020 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na działkach ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie.docx
DOCX42/2020 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz.docx
DOCX43/2020 wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Kietrza.docx
DOCX44/2020 decyzja o wykreślenie wpisu spółki NSC Sp. z o.o. Jaźwina 131 A, 58-212 Jaźwina z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Kietrza.docx
DOCX45/2020 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity rosnącego na dz. o nr ewid. 1699 obręb miasto Kietrz.docx
DOCX46/2020 decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na dz. o nr ewid. 1699 obręb miasto Kietrz.docx
DOCX47/2020 Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz. ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław, gm..docx
 

Wersja XML