Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 97.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r. w  sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargów na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Kietrz.

 

Na podstawie § 8. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r.(ze zmianą) wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. § 2. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2.  Do przeprowadzenia czynności przetargowych w tym rokowań powołuje stałą Komisję Przetargową, zwaną dalej „komisją”, w następującym składzie:

     

      1) Elżbieta Sokołowska – przewodnicząca,                  

      2) Aneta Kopeczek – zastępca przewodniczącej,

      3) Ewa Sobola – członek

      4) Bożena Wołoszyn – członek

      5) Kamil Bednarz – członek

      6) Katarzyna Gawrońska – członek

      7) Beata Trzcińska – członek.”

 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr. inż. Marceli Głogiewicz

Z-ca Burmistrza

Wersja XML