Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku III publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 144/10, położonej w Kietrz przy ul. Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2213)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

trzeci, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr. 144/10 k.m.1 o pow. 0,1385 ha położonej w Kietrzu przy ul. Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zaplanowany na 8 czerwca 2022r., zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 65 000,00 zł

Na przetarg nie stawiła się - jedna osoba

Do przetargu zostali dopuszczeni dwaj oferenci, którzy wpłacili wadium.

Nie było osób niedopuszczonych.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 86 450,- zł (słownie złotych: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100)

 

Przetarg wygrała:

Pani Natalia Górniak

/-/ Z up. BURMISTRZA

mgr Ewa Jureczko

sekretarz gminy

 

 

 

 

 

 

 

Kietrz, dn. 17 czerwca 2022 r.

 

 

Wywieszono na tablicy przed budynkiem

Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 17.06.2022 r. do 25.06.2022 r.

 

Wersja XML