Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku IV publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2213)

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

czwarty, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  oznaczonej działkami nr. 349, 352, 353  k.m.3 o łącznej pow. 0,1532 ha położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zaplanowany na 07.06.2022r., zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 85 000,00 zł

Do przetargu został dopuszczony jeden oferent, który wpłacił wadium.

Nie było osób niedopuszczonych.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 85 850,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt  00/100)

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

Przetarg wygrał:

Pan Tomasz Czerniewski

 

Kietrz, dn. 14 czerwca 2022 r.

Wywieszono na tablicy przed budynkiem

Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja nr 1,

w terminie od 15.06.2022 r. do 22.06.2022 r.

 

 

Wersja XML