Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Kietrza z dnia 31 maja 2022 roku

Zarządzenie Nr  67/2022
Burmistrza Kietrza
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku i ustalenia regulaminu jej pracy

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXIX/435/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje Komisje Konkursowe w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych na 2022 rok z zakresu:

  1. Organizacja różnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kietrz
    w składzie:

a) Elżbieta Herud (Przedstawiciel Organu Wykonawczego) - Przewodniczący komisji;

b) Paulina Gunia (Przedstawiciel Organu Wykonawczego) - członek;

c) Krzysztof Kuśnierz (Przedstawiciel Organu Wykonawczego) - członek

Komisja obraduje w dniu 01.06.2022 r. od godz. 830

§ 2.

Zadaniem komisji jako zespołu doradczo - opiniującego, o którym mowa w §1 jest opiniowanie ofert złożonych na realizację zadań, zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniach o przedmiotowych konkursach.

§ 3.

Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem Prac Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wzory typowych formularzy stosowanych przez Komisję Konkursową stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:

1) wzór oświadczenia członka Komisji - załącznik nr 2,
2) wzór karty oceny formalnej oferty - załącznik nr 3,         
3) wzór kary oceny merytorycznej oferty - załącznik nr 4,
4) wzór protokołu z posiedzenia komisji konkursowej - załącznik nr 5.

§5.

 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

ODTZalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia.odt
ODTZalacznik_Nr_2_do_Zarzadzenia.odt
ODTZalacznik_Nr_3_do_Zarzadzenia.odt
ODTZalacznik_Nr_4_do_Zarzadzenia.odt
ODTZalacznik_Nr_5_do_Zarzadzenia.odt

 

Wersja XML