Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy za rok 2021

Kietrz dn. 10.05.2022 r.

 

Gmina Kietrz
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz
WOK.526.20.2022.EH

 

Rada Miejska
w Kietrzu

 

Zgodnie z art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z dnia 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kietrz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 

 

 

Zgodnie z art. 5a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn zm.) oraz uchwałą Nr XXV/295/2020 Rady Miejskie w Kietrzu z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

Formy współpracy

Zakres współpracy Gminy Kietrz z podmiotami Programu obejmuje zarówno finansowe, jak i pozafinansowe formy współpracy. Do finansowych form współpracy zaliczyć należy wspieranie przez gminę realizacji zadań publicznych oraz koordynowanie prawidłowego wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Pozafinansowe formy współpracy można podzielić na informacyjną i organizacyjną.

 

Finansowe formy współpracy

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, wsparto wykonanie zadań publicznych w sferze:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

 1. Stowarzyszenie Hobby Sport na szkolenie dzieci i młodzieży sekcji pływackiej. Przyznano dotację w kwocie 20 000,00 zł, która w 100% została wykorzystana. W czasie trwania zadania uczniowie uczestniczyli w zawodach i wydarzeniach pływackich, jak również wzięli udział w zgrupowaniu sportowym. W ramach zadania sfinansowano min. zakup plecaków pływackich reprezentacyjnych z logiem gminy i klubu, opłaty startowe oraz wynajem obiektów sportowych.

 

 1. GLKS Włókniarz Kietrz na upowszechnianie piłki nożnej. Przyznano dotację
  w wysokości 70 000,00 zł i kwota ta została wykorzystana w 100%. W ramach zadania sfinansowano:

- opłaty OZPN,

- utrzymanie obiektu,

- zakup sprzętu sportowego,

- ubezpieczenie zawodników,

- transport na mecze wyjazdowe,

- wyżywienie i napoje dla zawodników,

- wynagrodzenia osobowe,

- wynajem obiektów sportowych,

- rehabilitacja i odnowa biologiczna zawodników,

- koordynacja projektu.

 

 1. Ludowy Zespół Sportowy FC Pilszcz na upowszechnianie piłki nożnej. Przyznano dotację w wysokości 29 083,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 24 455,00 zł. W ramach zadania sfinansowano:

- utrzymanie boiska,

- opłaty OZPN,

- opłaty za sędziów,

- opłata trenera,

- zakup wyżywienia i napojów,

- transport na mecze,

- ubezpieczenie zawodników,

- zakup środków czystości,

- zakup sprzętu sportowego,

- opłaty za czynsz i media oraz administracyjne.

 

 1. Ludowy Zespół Sportowy Orzeł Dzierżysław na upowszechnianie piłki nożnej.  Przyznano dotację w wysokości 20 000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 19 836,10 zł.
  W ramach zadania sfinansowano:

- opłaty OZPN,

- ubezpieczenie zawodników,

- ekwiwalenty sędziowskie,

- treningi i wyjazdy na zawody piłkarskie,

- rozgrywki w poszczególnych klasach,

- zakup sprzętu sportowego,

- utrzymanie obiektu,

- opłacenie czynszu,

- koszty biurowe.

 

 1. Klub Sportowy Polonia Ściborzyce Wielkie na upowszechnianie piłki nożnej.  Przyznano dotację w wysokości 22 500,00 zł, którą wykorzystano w 100%. W ramach zadania sfinansowano:

- opłaty OZPN,

- transport na mecze,

- zakup obuwia, odzieży i sprzętu sportowego,

- zakup środków czystości, napojów oraz materiałów biurowych,

- utrzymanie, konserwacja i modernizacja boiska.

 

 1. Klub Sportowy „Pogoń” Wojnowice na upowszechnianie piłki nożnej. Przyznano dotację w wysokości 21 900,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 21 206,15 zł. W ramach zadania sfinansowano:

- utrzymanie boiska,

- wyjazdy na mecze,

- zakup sprzętu sportowego,

- zakup wody i środków czystości,

- opłaty OZPN,

- ekwiwalenty sędziowskie,

- wynajem obiektów sportowych,

- wynagrodzenie trenera.

 

 1. Ludowy Klub Sportowy Rozumice na upowszechnianie piłki nożnej. Przyznano dotację
  w wysokości 14 959,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 14 607,05 zł. W ramach zadania sfinansowano:

- opłaty OZPN,

- dojazdy i transport na mecze,

- zakup agregatu prądotwórczego,

- zakup wózka do sypania linii,

- zakup paliwa,

- koszenie i wałowanie boiska,

- zakup materiałów budowlanych i elektrycznych.

 

8. Ludowy Zespół Sportowy FC Pilszcz na organizację zajęć sportowych oraz turniejów
i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Kietrz. Przyznano dotację
w kwocie 3 000,00 zł i została wykorzystana w 100%. Dotację przeznaczono na:

        - zakup nagród,

        - zakup wyżywienia,

        - opłata za sędziów,

        - zakup sprzętu. 

 

9. Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Gryf” na organizację zajęć sportowych oraz turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Kietrz. Przyznano dotację w wysokości 22 000,00 zł, którą wykorzystaną w kwocie 20 401,18 zł. W ramach zadania sfinansowano:

- wynajem Sali,

- zakup sprzętu sportowego,

- zakup napojów i posiłków regeneracyjnych,

- zakup odzieży sportowej,

- zakup nagród.

 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłoszono otwarty konkurs ofert, konsekwencją którego przyznano dotacje dla:

 

 1. Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski Koło Głubczyce. Na zadanie „Działanie na rzecz osób niewidomych i słabowidzących” przyznano kwotę dofinansowania
  w wysokości 3 000,00 zł, którą ze względu na panującą pandemię wydatkowano do kwoty 2 235,00 zł. Ze środków dotacji sfinansowano:

- udzielanie porad,

- imprezy integracyjne,

- zakup paczek.

 

 1. Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu. Na zadanie „Terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi” przyznano kwotę dofinansowania w kwocie 3 000,00 zł, którą wydatkowano w 100%. Dotację przeznaczono na wynagrodzenie dla personelu.

  

Ochrona i promocja zdrowia

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłoszono otwarty konkurs ofert, konsekwencją którego przyznano dotację dla:

 1. Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu.  Realizowana w ramach dwóch umów, na zadania: „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, samotnych i starych” oraz „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza – gabinet rehabilitacyjny w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 21”. Obie dotacje zostały wypłacone w kwotach po 29 000,00 zł i wydatkowane w 100%. W ramach zadań zrealizowano:

- 1 895 wizyt domowych,

- czynności higieniczno-pielęgnacyjne – 1 286 czynności,

- czynności zabiegowe – 1 807 czynności,

- czynności diagnostyczne – 1 422 czynności,

- czynności socjalno-bytowe – 291 czynności,

- czynności z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej – 2 102 czynności,

- wypożyczenie sprzętu do domu, min.: łóżka, materace, wózki inwalidzkie, chodziki,

- 1 602 wizyty w gabinecie,

            - zabiegi z kinezyterapii – 882 zabiegów,

- zabiegi z zakresu masażu – 69 zabiegów,

- zabiegi z zakresu elektrolecznictwa – 2 468 zabiegów,

- zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 1 049 zabiegów,

- zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 1 532 zabiegów.

 

            Ze świadczeń oraz z możliwości wyposażenia sprzętu w ramach zadania „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, samotnych i starych” skorzystało 60 pacjentów. Natomiast w ramach zadania „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza – gabinet rehabilitacyjny w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 21” ze świadczeń skorzystało 203 pacjentów.   

 

Podmioty realizujące zlecone zadania zobowiązane były w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania złożyć sprawozdanie z realizacji zadania, które po weryfikacji zostały zatwierdzone.

Pozafinansowe formy współpracy

 

Gmina Kietrz realizowała Program Współpracy w 2021 roku również poprzez stosowanie pozafinansowych form współpracy, w szczególności dotyczących sfer:

 

 1. informacyjnej, poprzez:

- informowanie o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz udostępnianie materiałów związanych z realizacją tych zadań,

- organizację konsultacji Rocznego Programu Współpracy,

- przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, spotkaniach organizowanych przez różne instytucje,

- wspierania o charakterze doradczym.

 

       b)    organizacyjnej, poprzez:

- współorganizację imprez odbywających się na terenie Gminy Kietrz inicjowanych przez organizacje pozarządowe,

- użyczenie pomieszczeń  m.in.:

- użyczenie gruntów na prowadzenie działań związanych z działalnością statutową stowarzyszeń.

 

 

Wersja XML