Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność Gminy Kietrz

Kietrz, dnia 28 kwietnia 2022r.

Burmistrz Kietrza

ogłasza

czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,

 położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

lp.

Położenie nieruchomości:

 ulica,

księga wieczysta

Obręb, k.m.

 

Nr działki

 

Powierzchnia

m2

Przeznaczenie nieruchomości

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Kietrz.

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

Termin przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 1.  

 

Ściborzyce Wielkie

 

OP1G

/00021556/2

 

k.m.3,

Obręb 0010    Ściborzyce Wielkie,

 

349,

352,

  353

o łącznej pow.

1532

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalony uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Nieruchomość przeznaczona pod funkcję zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych ukształtowane, oznaczona symbolem RMu,  zieleni  nieurządzonej oznaczona symbolem ZN, a także funkcję rolniczą (upraw polowych, łąk i pastwisk, upraw ogrodniczych), oznaczona symbolem R,

 

85 000,-

(słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

 

zwolniona                z podatku od towarów i usług

8 500,-

do  

01.06.2022r.

 

7 czerwca 2022r.

godz. 11:00

I przetarg zorganizowany 30.11.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

II przetarg zorganizowany 20.01.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

III przetarg zorganizowany 21.04.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

 

 1. Przetarg odbędzie się 7 czerwca 2022r.godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej  nr 25
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2021, poz.1899/ upłynął 22.10.2021 r.
 3. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości, ustalona w wyniku przetargu jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn.zm./

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

 1. Wadium:
 2. 1. Wadium w wysokości i terminie określonym w tabeli, należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia 01.06.2022r.
 3. 2..Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać, kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu na zbycie określonej nieruchomości.
 4. 3.W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.                   
 5. 4.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu,  w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.
 6. Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

W przypadku pełnomocnika, zgłoszenie podpisywane jest przez mocodawcę.

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www. kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.bip.kietrz.pl - „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości”

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

             Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www. bip.kietrz.pl -  „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia.

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem

wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy  o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną

działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

5.4.Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

6. Zagospodarowanie nieruchomości:

Ściśle według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.

7.Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,

7.2.Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca,

7.3.Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu,

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania,  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.strona główna bip.kietrz.pl - „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” -przetargi-ogłoszenia i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim www.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl

8.Informacje dotyczące sprzedawanych działek.

8.1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona jest w Ściborzycach Wielkich, gminie  Kietrz w bliskim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, rzeki  Krzanówki (cz.Bílá Voda/Oldřišovský potok) oraz gruntów użytkowanych rolniczo. Działka nr 349 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczonym o pow. zabudowy 147m2, pochodzącym z 1935 roku, obecnie wymagającym remontu. Budynek składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, komunikacji, klatki schodowej, wiatrołapu oraz pom. gospodarczego o łącznej pow. użytkowej 236,77 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i wodną z sieci wiejskiej. Przy budynku znajduje się studnia, za budynkiem są ruiny budynku gospodarczego, nie przedstawiającym żadnej wartości rynkowej. Działki nr 352 i 353 są niezabudowane.  Komunikacja z drogą publiczną, odbywa się drogą wewnętrzną o nawierzchni szutrowej. Teren porośnięty w części drzewami i krzewami, nieogrodzony, obecnie nie jest użytkowany. Działki stanowią jedną nieruchomość i stanowić będą przedmiot jednej sprzedaży. Wg ewidencji gruntów nieruchomość stanowi grunty rolne zabudowane (Br, RIIIa,) oraz  zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).

8.2. Działka opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021r.,poz.1899/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz.U. z 2021 poz.2213)

/-/ Z up. Burmistrza

mgr inż. Marceli Głogiewicz

Z-ca Burmistrza

 

 

PDF1- działki 349. 352, 353 Ściborzyce Wielkie.pdf
PDF2. działki nr 349, 352,353 Ściborzyce Wielkie.pdf
JPEG3.wycinek mapowy działek nr 349,352,353 połozonych w Ściborzycach Wielikich.jpeg
ODT4.zgłoszenie do przetargu -nieruchomość zabudowana Ściborzyce Wielkie oznaczona działkami nr 349,352,353 _.odt
DOCREGULAMIN PRZETARGÓW z dn. 26.02.2020r..doc
DOCPelnomocnictwo.doc


 

Wersja XML