Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku II publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 450/2 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2213)

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu:

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1, w dniu 28 kwietnia 2022 r., na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 450/2 k.m.3 obręb Ściborzyce Wielkie o powierzchni 0,0746 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW  nr OP1G/00021167/8 stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

 

Kietrz, dnia  28 kwietnia 2022 r.

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja nr 1,

w terminie od 28.04.2022 r. do 06.05.2022 r.

Wersja XML