Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualizacja wykazu punktów zbierania odpadów folii i sznurka, powstających w gospodarstwach rolnych

Odpady z działalności rolniczej

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi, więc obowiązek ich zagospodarowania spoczywa na rolniku.

Rolnik, będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady pochodzące z prowadzonej działalności, np. przez zlecenie tych czynności podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Odpadów z działalności rolniczej nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych, które odbierane są z posesji przez firmę wywozową. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dzierżysławiu, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Gmina nie może z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

W związku z powyższym, mając na uwadze z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 888, ze zm.), poniżej podajemy dane podmiotu zbierającego folie rolnicze, opakowania po nawozach, worki typu big bag oraz kanistry:

ZPHU „Dol Bud”
Piotr Obal
ul. Młyńska 9
48-200 Prudnik
tel. 608 076 820

Wersja XML