Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały 2019

PDFUCHWAŁA NR V/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Sołectwa Chróścielów z przysiółkiem Gniewkowice
PDFUCHWAŁA NR V/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
PDFUCHWAŁA NR VI/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kietrz, od dnia 1 września 2019 r.
PDFUCHWAŁA NR VI/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
PDFUCHWAŁA NR VII/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
PDFUCHWAŁA NR VII/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
PDFUCHWAŁA NR VII/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kietrzu
PDFUCHWAŁA NR VII/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kietrzu
PDFUCHWAŁA NR VIII/102/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
PDFUCHWAŁA NR VIII/103/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR VIII/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2019 rok
PDFUCHWAŁA NR VIII/87/019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
PDFUCHWAŁA NR VIII/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 336/2 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR VIII/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 336/3 i 336/4 położonych w Rozumicach, stanowiących własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR VIII/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Wieżowej nr 1/2 stanowiącego własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR VIII/98/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 7/8 stanowiącego własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR IX/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii „Powiatu Głubczyckiego”
PDFUCHWAŁA NR IX/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 974 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR X/130/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
PDFUCHWAŁA NR XIII/151/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz zasady ich przyznawania i wypłacania
PDFUCHWAŁA NR XV/167/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. T. Kościuszki wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu
PDFUCHWAŁA NR XV/176/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
PDFUCHWAŁA NR XVI/186/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 

Wersja XML