Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XL/455/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 4, art. 21 ust. 1pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.),

§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrzw brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Traci moc uchwała nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XL/455/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XL/455/2021.docx

Wersja XML