Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XL/453/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 )

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości, położonych w Kietrzu wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiących własność Gminy Kietrz. 2. Celem dzierżawy jest nadanie praw do gruntów pod garażami, kioskami, wzniesionymi nakładem własnych środków finansowych przez dotychczasowych dzierżawców. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XL/453/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XL/453/2021.docx

Wersja XML