Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XL/451/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie członkostwa Gminy Kietrz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania “Płaskowyż Dobrej Ziemi”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r., poz.1372) oraz art.4 ust.3 pkt 1ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1167), Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie członkostwa Gminy Kietrz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania “Płaskowyż Dobrej Ziemi” wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 otrzymuje brzmienie:
“1. Potwierdza się członkostwo Gminy Kietrz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania “Płaskowyż Dobrej Ziemi” z siedzibą w Kietrzu, działającym zgodnie z wymogami określonymi dla lokalnych grup działania w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanwiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, do którego przystąpiła jako członek zwyczajny na mocy Uchwały nr XXVIII/157/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kietrz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Płaskowyż Dobrej Ziemi”.


2. Gmina Kietrz jako członek Stowarzyszenia, o którym mowa w ust.1, będzie podejmować działania z zakresu wdrażania i realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kontynuować prace nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XL/451/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie członkostwa Gminy Kietrz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania “.pdf

Wersja XML