Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XL/448/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Kietrzu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Kietrzu w wysokości: 1) 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, w przypadku rodziców (opiekunów prawnych) i dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz; 2) 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, w przypadku rodziców (opiekunów prawnych) i dzieci zamieszkałych poza Gminą Kietrz. 2. Określa się następujące warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku:
1) w przypadku uczęszczania do żłobka jednocześnie drugiego dziecka z tej samej rodziny, opłata za to dziecko wyniesie 70% kwoty określonej w § 1.
2) w przypadku uczęszczania do żłobka jednocześnie trzeciego i każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny, opłata za to dziecko wyniesie 50% kwoty określonej w § 1.
3) w przypadku uczęszczania do żłobka dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, opłata za to dziecko wyniesie 50% kwoty określonej w § 1.

3. Zwolnień, o których mowa w ust. 2, dokonuje Dyrektor Żłobka na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
4. Ustala się dodatkową opłatę w żłobku wysokości 50,00 zł (słownie pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę wydłużonego wymiaru opieki nad dzieckiem wykraczającego poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku oraz poza godziny pracy żłobka.
5. Nie pobiera się opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w przypadku zawieszenia działalności Samorządowego Żłobka w Kietrzu spowodowanego działaniem siły wyższej (epidemia, powódź, pożary o skutkach katastrofalnych), z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Nie pobiera się opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez Samorządowy Żłobek w Kietrzu z powodu czasowego ograniczenia jego funkcjonowania, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Opłatę miesięczną za pobyt obniża się proporcjonalnie w danym miesiącu do okresu zawieszenia działalności Żłobka lub niemożności zapewnienia opieki przez żłobek.

§ 2. 1. Opłata, o której mowa w §1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w Samorządowym Żłobku w Kietrzu w wysokości 10,00 (słownie dziesięć złotych) dziennie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 4. Traci moc Uchwała XX/246/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Kietrzu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec


 

PDF   Uchwała Nr XL/448/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w .pdf

Wersja XML