Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XL/449/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego o nazwie „Program polityki zdrowotnej -kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kietrz w latach 2022-2026”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz . U . z 2021, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art.48 oraz art.48a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r . poz. 1285 t. j.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program zdrowotny o nazwie „Program polityki zdrowotnej – kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kietrz w latach 2022-2026”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XL/449/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego o nazwie „Program polityki zdrowotnej -kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kietrz w latach 2022-.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XL/449/2021.docx

Wersja XML