Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XL/447/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie uznania skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu za bezzasadną

Na podstawie art. 18b ust.1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:

§ 1. Uznać skargę na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu do poinformowania skarżącej i Wojewody Opolskiego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec 

PDF   Uchwała Nr XL/447/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie uznania skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu za bezzasadną.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XL/447/2021.docx

Wersja XML