Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XL/446/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży członkom organów gminy, komisji Rady Miejskiej w Kietrzu oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kietrz

Na podstawie art. 25 ust.4, 6, 8 i art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021, poz. 1974), Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży członkom organów gminy, komisji Rady Miejskiej w Kietrzu oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kietrz wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
“1. Ustala się miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 1500 złotych.


2. Ustala się miesięczną dietę dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 950,00 złotych.”
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
“Ustala się radnym uczestniczącym w sesji Rady Miejskiej w Kietrzu dietę w wysokości 400 złotych za wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.”


3) § 3 otrzymuje brzmienie:
“Ustala się dietę za uczestnictwo w posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Kietrzu:


1) dla przewodniczących komisji w wysokości 320 złotych,
2) dla członków komisji w wysokości 270 złotych.”
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
“Ustala się dietę dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kietrz w wysokości:


1) 250 zł – wypłacanej miesięcznie jako element stały”
2) 50zł – wypłacanej za udział w sesji Rady Miejskiej w Kietrzu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Diety o których mowa w §1 niniejszej uchwały mają zastosowanie do diet należnych od 1 stycznia 2022 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XL/446/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży członkom organów gminy, komisji Rady.pdf

Wersja XML