Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XL/445/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kietrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), art.8 ust.2 i art. 36 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.) oraz § 6 i Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021, poz. 1960), na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu, Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Kietrza w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze 7500 złotych,
2) dodatek funkcyjny 2100 złotych,
3) dodatek specjalny 2880 złotych,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości stosownej do stażu pracy, nie więcej niż 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2. Traci moc Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kietrza.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 4. Wynagrodzenie określone w § 1 uchwały ma zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Kietrza należnego od dnia 1 sierpnia 2021 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XL/445/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kietrza.pdf

Wersja XML