Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2021 na usuwanie wyrobów zawierających azbest

W ramach realizacji Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w dniu 26 października 2021 r. Gmina Kietrz podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz w roku 2021”.

 

Zadanie obejmowało demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Kietrz i zostało zrealizowane przy udziale środków NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Opolu.

 

Beneficjentami końcowymi dotacji było 36 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz, którzy otrzymali 85 % dofinansowania na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest.

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 80 298,00 zł brutto, a środki przeznaczone na dofinansowanie pochodziły z:

 

 

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 82,70 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

Realizacja zadania miała na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Nieruchomości, których dotyczył wniosek były ujęte w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kietrz, stanowiącej załącznik do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz”, przyjętym uchwałą Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 maja 2011 r.

Wersja XML